Az egyetlen nemzeti ünnepünk, ami nem egy szabadságharc leveréséről szól

Szerző: Bárány Balázs
2020.08.20. 08:00

István király, országtorta, kitüntetés, körmenet, tűzijáték. Nagyjából ezzel a hat szóval leírható, hogy mit jelent ma (legalábbis ha nincs épp koronavírus-járvány) a legnagyobb állami ünnep, augusztus huszadika. Hosszú utat járt be a huszadik században, de valahogy politikamentesebb tudott maradni, mint másik két nemzeti ünnepünk, március tizenötödike és október huszonharmadika. De miért?

Az egyetlen nemzeti ünnepünk, ami nem egy szabadságharc leveréséről szól

Az első Árpád-házi magyar király tisztelete a középkori hagyományból ered. A szigorú lovagkirály, Szent László érte el, hogy Istvánt a katolikus egyház szentjei közé emeljék, amivel egyúttal saját legitimációját is meg tudta erősíteni. István kultuszának napja kezdetben kissé kusza volt: augusztus tizenötödikén hunyt el, ezen a napon azonban mégsem emlékezhettek meg róla, hiszen az Nagyboldogasszony ünnepe volt. Tisztelete ezért az egyetemes egyházban a következő napra, tizenhatodikára esett. A hagyomány azonban nemcsak a dátumok miatt köti össze Szent Istvánt Szűz Máriával: az öreg király állítólag a halálos ágyán ajánlotta fel országát a Szűzanyának.

Huszadika végül úgy került a képbe, hogy nem a szent király elhalálozásának, hanem maradványai oltárra helyezésének napját kezdték el megünnepelni.

A 18. században Mária Terézia, aki uralkodásának kezdetén erősen függött a magyar nemesség támogatásától, Szent István kultuszának megerősítésével igyekezett növelni befolyását. Ő tette huszadikát nemzeti ünneppé, és uralkodása idején rendezték az első Szent Jobb-körmeneteket is.

Ezek az 1848-49-es szabadságharcig zavartalanul folytak, ezt követően azonban hosszabb szünet következett: Ferenc József csak 11 évvel később engedélyezte az ünnep megtartását. A kiegyezés után ez aztán igazi népünnepéllyé vált: tömegek érkeztek a fővárosba, hogy láthassák az ereklye útját, vagy hogy részt vegyenek az ekkor hagyományossá váló vásári forgatagban. Arról azonban, hogy ez legyen a magyar állam központi ünnepe, már a dualizmus idején is komoly viták folytak. Kritikusai szerint ugyanis egy katolikus szenthez kapcsolódó ünnep nem képes teljes mértékben összekapcsolni az egész nemzetet.

Tűzijátékot a huszadik század előtt nemigen tartottak (az elsőt a források szerint Mátyás király és Beatrix királyné házassága alkalmából rendezték meg), bár a felvilágosodás korától kezdve amolyan úri passzióként már egyre gyakrabban találkozhatunk vele, felfutása pedig a századforduló környékén tapasztalható.

Szent István ünnepe száz évvel ezelőtt

A trianoni békeszerződés aláírását követő első augusztus huszadika természetesen leginkább a gyászról szólt. A területek elcsatolását, a Szent István-i Magyarország elvesztését mindenki tragédiaként élte meg – politikai oldaltól függetlenül. A Horthy-korszak első augusztus huszadikai ünnepsége ráadásul egy év kihagyás után történt meg, hiszen az előző évben éppen a Tanácsköztársaság maradványait számolták fel a megszálló román csapatok és a leendő kormányzó különítményesei, ezért a Szent Jobb-körmenetet nem tudták megtartani.

A Pesti Napló akkori számában arról írtak, hogy István király alakját fel kellene idéznünk „napról- napra, mai vajudásaink, válságaink és tanácstalan ingadozásaink között, nemcsak ünnepnapján, a melyet boldogabb időkben avatott föl a nemzeti kegyelet és kivételes bensőséggel és áhitattal fog megülni holnap a nemzeti gyász és reménykedni”. Az Ujság ünnepnapi számának szerzője szerint pedig a „faji és nyelvi különbségek nem veszedelmei, hanem segítő elemei voltak Szent Istvánnak birodalma kiépítésében”, nekünk pedig újra fel kell építeni

„Szent István Magyarországát Szent István eszméi alapján. Legyen itt nyugati és nem balkáni állam, uralkodjék itt Isten és ne a történelmi materiálizmus, legyen itt kereszténység szemben a vallástalan bolsevizmussal.”

A Trianont követő negyedszázadban ez a nap a revizionista-irredenta gondolatok legfontosabb ünnepévé vált, de a Horthy-korszakhoz kötődik az augusztus huszadikai tűzijáték hagyománya is: 1927-től már gyakorlatilag rendszeres az ünneplés eme formája – ekkor még a gellérthegyi Gellért-szobor mellől lőtték fel a rakétákat.

A SZENT JOBB-KÖRMENET 1930. AUGUSZTUS 20-ÁN. FOTÓ: FORTEPAN

Az elferdített ünnep

A második világháború alatt a tűzijáték szünetelt, a körmenetet azonban törekedtek megtartani. A Szent Jobbot és a koronázási ékszereket azonban a nyilasok próbálták kimenekíteni az országból – ezeket végül Salzburg környékén találták meg az amerikai csapatok. A korona ezt követően Fort Knoxba került, míg a Szent Jobb visszatért Magyarországra.

Az 1945-1947 közötti „próbálkozó demokrácia” éveiben a körmeneten való részvétel (egyházi jellege miatt is) a kommunista térnyeréssel szembeni tiltakozás egyik formája lett. Nem véletlen, hogy a Mindszenty József hercegprímás által vezetett szertartásra 1947-ben már félmillió résztvevő is érkezett. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Rákosi-korszakban igyekeztek ezt az ünnepet minél inkább elvilágiasítani. Ennek köszönhető, hogy

1949-től ez a nap már „a Magyar Népköztársaság Alkotmányának ünnepe”, a Szent Jobb pedig a nyolcvanas évek végéig a bazilika páncélszekrényében pihent.

Azért, hogy ezt a „klerikális örökséget” valahogyan egy „tisztességes munkásünneppé” tudják formálni, a kommunista kultúrpolitika újabb manővert hajtott végre: összegyúrták az egyébként június 29-én, Péter és Pál napján tartandó „új kenyér” és az aratás megkezdése napjának hagyományával. A látványos tűzijátékot azonban megtartották, bár a fellövés helyszíne módosult: az ötvenes évektől már a Szabadság-szobor mögötti Citadellát használták erre a célra. Sőt, a tüzes rakéták nemcsak augusztus 20-án szálltak a magasba, hanem az április 4-én esedékes „felszabadulás napi” ünnepségeken is. Az 1956-os forradalmat követően aztán egy évtizednyi szünet következett, majd a hatvanas évek közepétől már a mai formájában és helyén csodálhatta meg a közönség az ünnep fő attrakcióját.

AUGUSZTUS 20-I VÍZIPARÁDÉ BUDAPESTEN A MAI HELYÉN, A DUNÁN 1977-BEN (BALRA) ÉS 1976-BAN (JOBBRA). FOTÓ: FORTEPAN

Hozott-e valamit a rendszerváltás?

A nyolcvanas években István király alakja a színházi kultúrán keresztül tért vissza a magyar köztudatba. Ezt elsősorban a Boldizsár Miklós 1981-es Ezredforduló című drámája, majd ennek 1983-as adaptációja, Szörényi Levente és Bródy János István, a király című rockoperája okozta. A szent király halálának 950. évfordulóján pedig ismét körmenetet rendeztek Paskai László és Lékai László bíborosok vezetésével 1988-ban.

Az első szabadon választott országgyűlés 1991-ben nyilvánította állami ünneppé augusztus 20-át,

melyhez hagyományosan a Kossuth téri zászlófelvonás és tisztavatás kapcsolódik, de erre a napra időzítették a legrangosabb állami kitüntetések, a Magyar Köztársasági Érdemrend keresztjei és a Magyar Szent István-rend átadását is.

Az ünneplés informális részévé váltak a különféle vízi és légi parádék, köztük a nagy vitákat kiváltó Red Bull Air Race is. Budán a Szent István napi vásár helyét a Mesterségek Ünnepe és az Ízek Utcája vette át, melyek keretében 2007 óta bemutatják Magyarország tortáját. Vidéken elsősorban a Székesfehérvári Királyi Napok, a paksi Duna-korzó rendezvényei, Esztergom és Veszprém zenei fesztiváljai a legnépszerűbbek.

Mit jelent augusztus huszadika a határon túl?

A romániai magyarság körében államalapító Szent István ünnepe elsősorban egyházi ünnepként él a köztudatban. Annak ellenére maradt elsősorban egyházi ünnep, hogy

a trianoni békeszerződés után nemzeti tartalommal is kiegészült: azzal, hogy a több országba került magyarság egyetemes ünnepe lett.

Augusztus huszadikának mindennek ellenére olyan jellegű politikai tartalma, mint március 15-nek nincs, ezért a román államhatalom is másképpen kezeli. Hozzá kell tenni, hogy a rendszerváltás óta március tizenötödikének romániai ünneplése is engedélyezett, annak ellenére, hogy többen megkérdőjelezik az ünnep jogosságát. Azzal érvelnek, hogy a romániai magyarság nem ünnepelheti az 1848-as forradalom kitörésének időpontját, mivel az polgárháborúhoz vezetett Erdélyben és sokezer román halála kötődik az ekkori harcokhoz.

Augusztus huszadika viszont nem jelent veszélyt a román államra, ezért problémák nélkül ünnepelhető. Az erdélyi magyar közösség római katolikus része a Szent István tiszteletére felszentelt templomba búcsújárással, a protestáns felekezetek pedig köztéri, ökumenikus istentisztelettel, beszédekkel ünnepelnek. Az utóbbi években terjedt el az a gyakorlat, hogy a magyar településeken megsütik a magyarok kenyerét, valamint pár nappal korábban elküldik a Magyarországra szánt búzát az „összmagyar kenyérbe”.

A csángók és Szent István

Szent István ünnepe leginkább a moldvai csángók körében bír elsődleges fontossággal. A moldvai csángók a nyelvújítás előtti, archaikus magyar nyelvet beszélik, modern fogalmaikat pedig a román nyelv adja. Számos Bákó megyei település templomának védőszentje Szent István, vagy ahogyan ők nevezik „Szent Istán király”.

Mivel a moldvai csángók modern magyar nemzettudattal nem rendelkeznek, elsődleges identitásuk leginkább vallási jellegű. Ha azzal a kérdéssel szembesülnek, hogy „micsoda maga?”, akkor a válasz egyértelműen az lesz, hogy „én kátolik vagyok”. Persze az is megtette a hatását, hogy sosem voltak a magyar állam része, illetve komoly hatással volt rájuk a 19. század közepe óta tartó román asszimiláció. Napjainkra a teljes moldvai római katolikus közösség mintegy 15-20 százaléka beszéli az archaikus csángó nyelvet, a 80-85 százalék viszont teljesen asszimilálódott.

Szent István ünneplésével és a szent királyhoz való ragaszkodással azonban a csángók mégis magyar származásukra mutatnak rá, Magyarországot „Szent Istán országának” nevezik napjainkig.

Az archaikus moldvai csángó falvakban Szent István ünnepe a búcsú miatt is fontos volt. Ekkor tartották a településeken a piacnapot, vásárt (a búcsú alatt ma is érthető a vásár is) itt lehetett különböző használati tárgyakat, ruhát, cipőt, lent, selymet vásárolni. A 20. században a csángó gyerekek itt ehettek fagylaltot először. 

A rendszerváltástól kezdve évente moldvai csángó csoport is részt vesz a budapesti Szent Jobb körmeneten. A moldvai csángó falvakban pedig számos Szent István-központú vallásos éneket őriznek. Legismertebb az „Ó, Szent István, dicsértessél,” kezdetű egyházi ének.

Ünnep – hiányérzettel

Bár a kitüntetések átadásakor és az ekkor szokásos beszédekben mindvégig érzékelhető volt az aktuálpolitikai tartalom,

augusztus huszadika mégis a leginkább politikamentes ünnep tudott maradni az elmúlt harminc évben.

Erre többféle magyarázatot is találhatunk: a nyári vakáció hangulatát, hogy ekkor nemigen találunk olyan iskolás gyerekeket, akiket ki lehet állítani szavalni (nem úgy, mint a márciusi vagy októberi rettegett iskolai ünnepségek alkalmával), vagy az ünnep félig karneváli, félig mégis egyházi jellegét. Az sem elhanyagolható körülmény, hogy a 45 éves kommunista uralom idején a társadalmi ünnepek vesztettek jelentőségükből, míg a magánéletiek felértékelődtek.

Ez az egyetlen olyan nemzeti emléknapunk, ami nem kapcsolódik közvetlenül valamilyen szabadságharc leveréséhez.

Az utóbbi években azonban egyre több az olyan megközelítés, ami igyekszik István személyét egy kevésbé dicsőséges formában ábrázolni (például a németek véreskezű „bérence”, aki rákényszerítette a lakosságra a kereszténységet, idegeneket szabadított a nemzetre stb.), míg  az is egy érdekes jelenség, ahogyan alakját igyekeznek komilfóvá gyúrni abban a szélsőjobboldali szubkultúrában, ahol a rovásírásnak, a táltoshitnek és a Szent Koronának egyaránt helye van.

Az elmúlt harminc év ünneplési kultúrája se nagyon változott a Kádár-korszakhoz képest: eszünk, iszunk, koncertre megyünk, este megnézzük a tűzijátékot

– az viszont, hogy a „nagyokosok” a Várban melyik „haverjukat” tüntetik ki, nem érdekel senki, míg az, hogy „a Besenyei át tud repülni a Lánchíd alatt, na az már valami”...

Ami tehát a leginkább hiányzik augusztus huszadika szellemiségéből, az pont az, amiért életre hívták: a nemzet egységének kifejeződése. Egy olyan időszakban azonban, amikor az Országgyűlés elnöke előszeretettel rekeszti ki a társadalom egyik felét a nemzetből, ennek különösen fontos jelentősége volna.

CÍMLAPFOTÓ: Pikist

Bárány Balázs
Bárány Balázs az Azonnali állandó szerzője

Történész, történelemtanár.

olvass még a szerzőtől

Tetszett a cikk?

Az Azonnali hírlevele

Nem linkgyűjtemény. Olvasmány. A Reggeli fekete hétfőn, szerdán és pénteken jön, még reggel hét előtt – tíz baristából kilenc ezt ajánlja a kávéhoz!

Feliratkozásoddal elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Kommentek