Így jött létre az önálló Erdély

Szerző: Bárány Balázs
2020.08.16. 07:59

Négyszázötven éve, 1570. augusztus 16-án kötötték meg azt a speyeri egyezményt, melyben János Zsigmond lemondott a magyar koronáról II. Miksa császár javára, ám cserébe felvette az „Erdély és Magyarország részeinek fejedelme” címet. Ezzel gyakorlatilag új állam jött létre a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom között: az Erdélyi Fejedelemség. De mi köze volt ehhez a híres egri várkapitánynak, Dobó Istvánnak és a híres költő, Balassi Bálint apjának, Balassa Jánosnak?

Így jött létre az önálló Erdély

1570. március 8-án este nyolc óra tájban a pozsonyi vár ura, Rothkircher kapitány vacsorához készülődött feleségével. A várban magasrangú foglyot őriztek: Balassa János főispánt, akit felségárulás vádjával fogtak perbe. Kilenc óra tájban azonban az őrök jelezték Rothkirchernek, hogy Balassát az apródja nem találta szobájában. A felesége által bejuttatott szerszámok segítségével ugyanis „a falon, mely az árnyékszék feletti vakablakot a külső fallal összeköti, olyan rést tört, ahol egy emberi test átfér. És hogy a fal áttörésének zaját észre ne vegyék, a köveket és a habarcsot alája terített ágytakaróval fogta fel. Ezt elvégezvén, az árnyékszék ajtaját belülről elzárta és nem gömbölyű, de erős, e célra számos csomóval ellátott kötélen a várárokba elég éles sziklákra leereszkedett, még pedig igen nagy magasságból a szédítő mélységbe” – tudhatjuk meg a császárnak küldött jelentésből.

Nem Balassa János volt az egyetlen, aki felségárulás vádjával ekkoriban fogságba került. Ugyanígy végezte az egri vár védelmét tizennyolc évvel korábban irányító Dobó István is.

Amíg azonban Balassa sikeresen megszökött a császári fogságból, addig az idős várkapitánynak három évet kellett várnia a szabadulásig. Mindkettejük bűne az volt, hogy János Zsigmondot akarták a magyar trónon látni Miksa ellenében. Hogy a szituációt jobban megértsük, vessünk egy pillantást a 16. század második felének eseményeire!

A világpolitikai helyzet

Az Oszmán Birodalom fénykora közismerten Szulejmánhoz köthető, a birodalom területe ekkor a Perzsa-öböltől a magyarországi vilajetekig húzódott. Míg Európában a Habsburgokkal, addig Ázsiában a perzsa Szafavidákkal néztek farkasszemet. A Habsburgok kontinentális uralmát nemcsak a törökök veszélyeztették: az ekkor zajló reformáció komoly belső gondokat okozott a német területeken, még tartott a küzdelem a franciákkal Itáliában, ráadásul a dinasztiát öröklési okokból korábban szét kellett választani egy spanyol és egy német ágra. Így alakult hát, hogy a spanyol-ág főként a tengeren, míg a német-ág főként a szárazföldön vette fel a harcot a törökkel.

Ez utóbbi egyik fontos színtere volt Magyarország, ahol az 1526-os mohácsi csata, valamint Buda 1541-es eleste óta három fontos szereplő küzdött az uralomért: az északnyugati részeken Habsburg Ferdinánd, a török hódoltságban Szulejmán, míg Erdélyben János Zsigmond.

1564-ben a Német-római Császárság trónját II. Miksa foglalta el, aki új uralkodóként nem kívánta tovább fizetni az adót a törökök Fényes Portája részére. Szulejmán ezért büntetőhadjáratot indított, melynek egyik legfontosabb csatáját vívták 1566-ban Szigetvár erődjénél. Zrínyi Miklós, a híres költő és hadvezér dédapja, minden fáradozása és hősies kitörése ellenére az oszmán seregek a várat elfoglalták – ezt azonban Szulejmán már nem érte meg. A hetvenegy esztendős uralkodó ugyanis az ostrom vége előtt három nappal meghalt – ezt azonban Szokolli Mehmed nagyvezír csak később hirdette ki, nehogy demoralizálja a török csapatokat.  

SZULEJMÁN ÉS A 26 ÉVES JÁNOS ZSIGMOND TALÁLKOZÓJA ZIMONYBAN, 1566-BAN. (FORRÁS: FEHÉR GÉZA SZERK.: TÖRÖK MINIATÚRÁK, VIA WIKIMEDIA COMMONS)

A nagy Szulejmánt az alkoholista II. Szelim követte a birodalom trónján. Szerencséje volt, hiszen nála jóval rátermettebb testvéreit már korábban eltették láb alól: egyikük ugyanis apjuk ellen fenekedett, másikuk pedig az ellenséges perzsákhoz szökött, de végül mindketten megkapták az ekkor szokásos selyemzsinórt. Szelim helyett a gyakorlatban a már említett nagyvezír, Szokolli Mehmed tartotta kézben a birodalom ügyeit. Azon fáradozott, hogy Európában ne kelljen kétfrontos háborút vívnia a spanyol és német Habsburgokkal, így 1568-ban békét kötöttek Miksával Drinápolyban.

A béke főként az erdélyi országrész lakóit háborította fel, ezért

János Zsigmond és hívei úgy döntöttek, hogy maguk veszik kezükbe az irányítást. Eltervezték, hogy katonai erővel egyesítik az országot, amihez még francia segítséget is reméltek.

Az erdélyi oldalon ennek szervezője Bekes Gáspár, míg a királyi Magyarország területén Balassa János és Dobó István voltak. E két nagyúr terve azonban kitudódott és az 1569. október 12-én megrendezett pozsonyi országgyűlésen Miksa parancsára bebörtönözték őket. Bekes Gáspár számára nem volt más lehetőség, mint Béccsel keresni a közös hangot, melynek eredménye az 1570. augusztus 16-án titokban megkötött speyeri szerződés lett. A megegyezést a török is örömmel nyugtázta, Szokolli Mehmed ugyanis a spanyol Habsburgok elleni küzdelemmel volt elfoglalva (amit egyébként a következő évben el is veszítettek, a híres lepantói tengeri csatában).

A bujdosó Balassa végül kegyelmet kért és kapott Miksától, később már főajtónállóként vett részt annak fia, Rudolf koronázásán. A királyi felmentést Dobó is megkapta, az idős várkapitány azonban két hónappal a szabadulása után meghalt.

„Isten kegyelméből Erdély és a magyarországi Részek fejedelme”

Az egyezmény értelmében János Zsigmond lemondott a magyar koronáról, helyette viszont az „Erdély és a magyarországi Részek fejedelme” címet kapta. Ezzel egy nagyjából százezer négyzetkilométer nagyságú országrész ura lett: az 59 ezer négyzetkilométeres Erdély mellé ugyanis megkapta Máramaros, Közép-Szolnok, Kraszna, Bihar és Zaránd vármegyéket és Kővár vidékét (ezek voltak az ún. „Részek”, avagy a Partium).

Az Erdélyi Fejedelemség tehát kényszerből született: a rendek nem vágytak arra, hogy Habsburg fennhatóság alá kerüljenek, ugyanakkor nem mondtak le az ország egyesítéséről sem.

Ehhez azonban a Porta beleegyezésére is szükség lett volna, amire ekkoriban nemigen látszott esély. Előnynek bizonyult viszont a tény, hogy a fejedelmet az itteni rendek választhatták meg – amire az egyezmény megkötését követően sort is kerítettek János Zsigmond váratlan halála miatt. Utóda Báthori István lett. Ez a családnév nem csengett valami jól Miksa számára, hiszen István apja még erdélyi vajdaként harcolt a császári csapatok ellen a Mohácsot követő zűrzavaros években.

A Fejedelemség központja Gyulafehérvár volt, de rendelkezett saját törvényhozással is. A tordai országgyűlés rendelkezései által biztosított vallási türelem pedig speciális státuszt biztosított neki a vallásháborúktól hangos Európában: a „béke szigeteként” tekintett rá több, a hite miatt üldözött tudós és gondolkodó, akik végül itt kértek és kaptak menedéket. Híres fejedelmei, például Báthori Zsigmond, Bethlen Gábor vagy I. és II. Rákóczi György a megmaradt magyar függetlenség jelképeivé váltak, melyet a magyar köztudatban Jókai és Móricz regényei is rögzítettek.

Bár a török kiűzését követően az erdélyi fejedelmi címet a Habsburg-dinasztia tagjai szerezték meg, egészen az 1867-es kiegyezésig várni kellett arra, hogy a „Tündérkert” ismét egyesülhessen a Magyar Királysággal. Ez az egység mintegy fél évszázadig tartott, majd az első világháborút követően végül Erdély a Román Királyság része lett.

NYITÓKÉP: A Transzfogaras, Erdély kapuja dél felől. Fotó: Bukovics Martin, Azonnali (2018)

Bárány Balázs
Bárány Balázs az Azonnali állandó szerzője

Történész, történelemtanár.

olvass még a szerzőtől

Tetszett a cikk?

Az Azonnali hírlevele

Nem linkgyűjtemény. Olvasmány. A Reggeli fekete hétfőn, szerdán és pénteken jön, még reggel hét előtt – tíz baristából kilenc ezt ajánlja a kávéhoz!

Feliratkozásoddal elfogadod az adatkezelési szabályzatot.

Kommentek